mandag, juni 12, 2006

Blogging i undervisning

Denne teksten fpringer ut fra notater tatt fra flere forskjellige kilder:

Hvordan vi organiserer eller designer læringsrommet, avhenger av hvordan vi definerer læring, og hvordan vi i praksisen organiserer og strukturerer lærestoffet til den lærende.

Vi organiserer fremdeles skolehverdagen etter organisasjonssamfunnets prinsipper - passivitet og konsum. Enda vi vet at aktivitet og språk er det mest grunnleggende for tenking og læring. Vi organiserer og strukturerer innholdet hierarkisk i de faglige disipliner, enda vi vet at det at dette er i konflikt med vår faktiske hverdag.

Resultatet er at kunnskapen ikke fester seg.

Samfunnet har også forandret seg dramatisk. Kulturen vår som før var ganske oversiktlig her hjemme på berget, er i dag preget av globalt mangfold og konkurranse. Vi arver ikke lenger våre yrker i samme grad som før og teknologien påvirker hverdagen vår som aldri før. Nå kan alle spesialisere seg der hvor de er, i motsetning til tidligere hvor man måtte ha en forelder som tjente godt for å kunne gå på de beste skoler som lå langt borte. Informasjonsmengden er overveldene, og forandringene fører til at vi trenger nye ferdigheter.

Tidligere var læring noe som skjedde i individet. Det var en prosess man påbegynte og avsluttet. Evalueringen av læring var underlagt kontroll innenfor et tidsperspektiv, og innholdet man tilegnet seg i denne perioden var det bærende element kalt kunnskap.

Når sikkerhet er byttet ut med usikkerhet, orden med kaos og læring er ikke lenger en avsluttet prosess, så trer det inn en sosiokulturell side ved læring. Nå bærer kommunikasjonen i det kollektive nettverket kunnskapen - ikke individet. Og vi står ribbet tilbake med muligheter ...

For å forstå blogging, må man først forstå at IKT er en primær artefakt i den forstand at den endrer samfunnets karakter. Vi får en gjennomsiktighet og en utvidet kultur som stiller utvidede krav til kompetanse. Det er ikke uten grunn at IKT som artefakt i læreplanen defineres som gjennomtrengende i den forstand at den skal integreres i alle fag. Det er fordi vi ser at IKT gir muligheter for den enkelte, og for kollektivet, til å stige til nye høyder når det gjelder kunnskap - emergens.

Blogging - med sine egenskaper - gir den lærende, eller elevene, muligheter for å fordype seg, knytte seg til et læringsrom hvor de kan bli kjent med sin egen stemme, prøve ut forskjellige roller, se både seg selv og andre fra forskjellige perspektiver. De sosialiseres - for livslang læring.

  • De lærer bedre fordi blogging - som kulturell artefakt - benytter seg av pull-teknolig.
  • De transformeres til produsenter.
  • De engasjeres ved å ta del i konversasjoner (som å svare på innlegg etc.)
  • De er med å påvirke relasjoner.
  • De ansvarliggjøres (fordi de ikke lenger bare publiserer i lukkede selskap)
  • Kunnskapen øker fordi det de publiserer relateres til et kollektiv

Som lærer må du være villig til å ta noen risker. Jeg tror fordelene veier opp for frykten. Det finnes tre intensjoner for blogging brukt i undervisning.

  • Læring/publisering
  • Interaksjon
  • Refleksjon

Mange lærere synes IKT i undervisninig tar for mye tid. Når vi skal lære dem å bli flytende digitalister så må vi bruke tid. Vi gjør jo det i lese og skrivopplæringen ellers (her kan vi slå to fluer i en smekk). Det er selve kjernen med IKT som artefakt, at den opphever tradisjonelle grenser og får konsekvenser for kompetanse. Hvis vi skal lære å sykle så hjelper det ikke å trille et hjul ... vi må sykle! Selv om vi faller ... IKT får konsekvenser for avlæring, for vår evne til å ta i bruk nye arbeidsformer og i forhold til å orientere seg. Blogging stimulerer både lærere og elever - og stimulerer kulturen med tanke på det kollektive aspektet og delingskulturen. Blogging utnytter mulighetene som teknologien gir i forhold til samarbeid og kollektive produksjonsformer (en weblogg kan editeres av mange).

Teknologi kommer og går ettersom vi trenger den - den er et verktøy! Og drive med blogging i skolen bør derfor integreres naturlig. En av fordelene med blogger er at man - om man er tilknyttet en server - kan lenke opp til tekst, podcaster eller screencaster, slik at elever og foreldre når de måtte ønske kan sette seg inn i det grunnleggende om blogging.

Det viktigste når det gjelder blogging er kanskje at innholdet bør være nyttig for andre om det skal publiseres. I dette ligger de tre intensjonene (læring, interaksjon og refleksjon). Læreren legger rammene, og elevene løser oppgavene innenfor rammen.

På denne siden kan du finne mer informasjon fra Ann Davis(på engelsk) om blogging i undervisning.

Skal du starte et nettsted for skolen eller klassen har hun også noen hint om hva som er lurt å tenke på.

Tim Wilson har også laget en podcast med Bernajean Porter som handler om digital storytelling, den er både nyttig og interessant.

2 kommentarer:

Hilde Melby sa...

Slik jeg forstår teksten din, er det du er opptatt av å begrunne at blogging, som bruk av andre elektroniske medier, er en skrivesjanger det er helt nødvendig å kjenne til for å delta i et moderne elektronisk samfunn. Jeg er tilbøyelig til å være enig med deg i dette. Slik jeg ser det, er IKT, som penn og papir, et naturlig verktøy i arbeidshverdagen. Hovedmålsetningen må likevel være å se på det nettopp som det. Det er nemlig ikke noe poeng i å være svært god med sagen hvis ingen av stykkene dine kan brukes til noe fornuftig. Formålet med bruk av IKT i skolen må derfor hele tiden være rettet mot "hvordan dette verktøyet forbedrer læringen". Jeg tror man er på vei dit i skolene i dag, men ettersom datamaskiner på mange skoler fortsatt er mangelvare, vil arbeid med IKT få et aspekt av "sagetrening" ved seg...

Jeanette sa...

Den er kanskje nødvendig i forhold til å etterkomme de kravene som stilles fra sentrale hold, som feks Kunnskapsløftet og Program for digital kompetanse. Nødvendig er et sterkt ord kanskje i denne sammenheng, men det er vel ikke tvil om at blogging - ikke som sjanger nødvendigvis men ... - som verktøy for publisering og som kollaborasjonsverktøy, legger til rette for at læreren og elevene kan nå disse målene.

Jeg er på vei ut til virkeligheten - i ny jobb, og har foreløpig kun sett nytten av blogging i egne studier. Jeg er selvfølgelig svært spent på hva som venter meg, og har noen selvfølgelig noen anelser. Ett hinder i dag, er at datamaskinene er plassert på labber. Det er en tungvint og unaturlig måte å jobbe på. Tenk om vi skulle hatt et rom for penner og papir, og at skolens elever måtte sette seg på liste for å bruke det rommet. Når vi så kom dit, ble vi nødt til å vente på at blyantspissere (driftere/reparatører) skulle bli kjørt ned fra kommunen slik at vi kunne fått spisset blyantene! Det er nok en del ting som må på plass, og vi får bare håpe at infrastrukturen blir så god at læringsutbytte blir hovedfokus i undervisningen. Så enig, så enig!

I USA er målet at hver elev skal ha sin egen laptop, og det er mange steder som har nådd målet. La oss håpe ... vi kan jo drømme ... I Program for digital kompetanse er det et mål at vi skal være best i verden innen 2008, men allerede i våre målsetninger henger vi tydeligvis etter... Nå ja, Rom ble ikke bygget på en dag, og vi har noen kulturelle hindre som må forseres. Kanskje trenger vi tregheten, slik at vi kan erfare gjennom prosesser?

Vi er vant å knytte kunnskapen til vårt bryst, i motsetning til å dele kunnskapen med andre. Vi skal ikke tro at vi er noe! Blogging i skolen kan og vil være en motvekt som stimulerer til delingskultur. Bare tenk på sagestykkenes verdi og bruksområde når ikke vi sitter med hvert vårt lille stykke i fanget, men villig bytter og forbedrer hverandres emner! Det handler vel om at læring er kommunikasjon, og at IKT er papir og penn overlegen som medium. Nødvendighet er relativt, og henger i undervisningsammenheng sammen med de sentrale målsetningene.

Takk for din kommentar, og at du deler! Kjente ikke til siden din. Den ligger nå i menyen. Det blir spennende å følge deg. Lykke til :O)